Kardiologia

Zastoinowa niewydolność serca

Zastoinowa niewydolność serca

Zastoinowa niewydolność serca polega na niezdolności serca do pompowa­nia krwi w ilości wystarczającej do pokrycia potrzeb metabolicznych orga­nizmu. Postępowanie zależy od rodzaju schorzenia, które doprowadziło do niewydolności oraz od dodatkowych czynników zaostrzających ten stan. Różne schematy klasyfikacyjne różnie opisują pacjentów z niewydolnością serca. Klinicznie niewydolność serca jest często dzielona ze względu na komorę, którą w największym stopniu obejmuje. Obraz lewokomorowej niewydolności serca obejmuje zmniejszenie pojemności minutowej serca oraz zastój w krążeniu płucnym, podczas gdy prawokomorowa niewydol­ność serca objawia się przewagą retencji płynów. U większości pacjentów występują jednak objawy niewydolności zarówno prawej, jak i lewej komory serca, a najczęstszą przyczyną niewydolności prawokomorowej jest nie­wydolność lewokomorowa, leżeli dominują objawy niewydolności prawo­komorowej, należy rozważyć choroby uszkadzające krążenie płucne (nadciś­nienie płucne, zatorowość płucną, przewlekłą chorobę zaporową płuc ­COPD) oraz powikłania prawokomorowe (stenoza mitralna, zawał prawo­komorowy). Zastoinowa niewydolność serca może wystąpić w sposób ostry (na skutek zaburzeni rytmu serca lub ostrego zawału mięśnia sercowego) albo mieć charakter przewlekły i postępujący (kardiomiopatia rozstrzeniowa na skutek nadużywania alkoholu). Wyróżnia się 4 pierwotne czynniki opi­sujące pracę serca: obciążenie wstępne, obciążenie następcze, kurczliwość mięśnia sercowego i częstość akcji serca. Zaburzenia dotyczące któregokol­wiek z tych czynników mogą powodować zastoinową niewydolność serca. – Ania radzi nam, żeby podczas ostrej niewydolności serca  wybrać się do kardiologa.

Przeważająca część chorób prowadzących do zastoinowej niewydol­ności serca powoduje zmniejszenie pojemności minutowej serca. Rzadziej obserwuje się sytuację, gdy serce pracuje prawidłowo lub wręcz doskonale, ale nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania metabolicznego organizmu. Mamy wówczas do czynienia z niewydolnością serca ze zwiększoną pojem­nością minutową. Występuje ona w ciąży, w ciężkiej anemii, jak również w przetoce tętniczo-żylnej, tyreotoksykozie, chorobie beri-beri, guzie chromo­chłonnym nadnerczy i chorobie Pageta. Przyczyną zastoinowej niewydolno­ści serca może też być zatrucie kokainą lub amfetaminą, zwiększające me­tabolizm i obciążenie następcze.